§1 DEFINICJE:

 1. Konkurs „Start-up na 5-tkę” – w swojej idei promuje przedsiębiorczość i kreatywność uczniów, a jego koncepcja sprowadza się do przygotowania i przedstawienia przez uczniów pomysłu na innowacyjny biznes w oparciu o formularz zgłoszeniowy.
 2. Event „Start-up na 5-tkę” – wydarzenie podsumowujące akcję edukacyjną „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”, będące jednocześnie finałem konkursu „Start-up na 5-tkę”.
 3. Miejsce organizacji Eventu „Start-up na 5-tkę” - Park Naukowo – Technologiczny z regionu Polski Wschodniej.
 4. Organizator – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 5. Wykonawca – PRownia – Sztuka Relacji Karolina Koziejowska Anna Zakrzewska, z siedzibą przy ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa, odpowiedzialny za realizację Konkursu i Eventu pod tą samą nazwą ”Start-up na 5-tkę”.
 6. Obszar realizacji – szkoły z 5 województw Polski Wschodniej, które brały udział w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”.
 7. Formularz – uproszczony wzór wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1.1.1. Platformy Startowe dla nowych pomysłów, zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb realizacji niniejszego Konkursu.
 8. Komisja konkursowa – eksperci z Platform startowych.
 9. Grupa docelowa:
  1. uczniowie szkół 5 województw Polski Wschodniej, którzy wzięli udział w lekcjach w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”.
  2. Nauczyciele, którzy przeprowadzili zajęcia w klasach wskazanych w formularzu zgłoszeniowym i przesłali na adres Wykonawcy wymagane dokumenty
 10. Uczestnicy – uczniowie i nauczyciele szkół, którzy prześlą formularz zgłoszeniowy do Konkursu.
 11. Finaliści – uczniowie 5 szkół z województw Polski Wschodniej, których pomysły zostały najwyżej ocenione przez ekspertów w pierwszym etapie Konkursu zgodnie z przyjętymi kryteriami.

§2 CELE KONKURSU ORAZ TERMINY:

 1. Celem konkursu jest wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w czasie „Lekcji o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II” przez uczniów szkół z 5 województw Polski Wschodniej (podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), biorących udział w akcji edukacyjnej.
 2. Czas trwania konkursu: od dnia ogłoszenia konkursu do 20 czerwca 2018 r.

  1. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie: do 11 maja 2018 r
  2. weryfikacja zgłoszeń i wybór 5 najlepszych pomysłów: 11 maja – 25 maja 2018 r.
  3. poinformowanie 5 zespołów o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu: 28 maja 2018 r.
  4. szkolenia z wystąpień publicznych dla finalistów konkursu: 4 – 15 czerwca 2018 r.
  5. nadsyłanie prezentacji przez finalistów (fakultatywnie): 15 czerwca 2018 r.
  6. udział finalistów w wydarzeniu „Start-up na 5-tkę”: 19 czerwca 2018 r., Park Naukowo – Technologiczny z regionu Polski Wschodniej.

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE „START-UP NA 5-TKĘ”:

 1. Konkurs „Start-up na 5-tkę” dedykowany jest uczniom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych, którzy wzięli udział w lekcjach w ramach projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”.
 2. Każda szkoła, która wzięła udział w akcji edukacyjnej może zgłosić tyle projektów konkursowych, ile zostało przeprowadzonych lekcji w danym typie szkoły (maksymalnie dwa projekty).
 3. Konkurs „Start-up na 5-tkę” będzie przebiegał w dwóch etapach.

§4 I ETAP KONKURSU „START-UP NA 5-TKĘ”:

 1. I etap konkursu obejmuje wypełnienie do 11 maja 2018 r. poniższych warunków:
  1. przesłanie zgłoszenia online wraz z opracowanym zadaniem konkursowym poprzez stronę: www.lekcjaofunduszach-zglosSzkole.pl
  2. przesłania skanu podpisanego zgłoszenia zgodnie z wygenerowanym PDF do pobrania oraz skanów podpisanych oświadczeń nauczyciela, rodziców/opiekunów, uczniów, biorących udział w konkursie (Załącznik nr 2).
 2. Zadanie konkursowe będzie polegało na opracowaniu przez uczniów pomysłu na innowacyjny biznes (start-up). Projekt zostanie opisany przez uczniów na ujednoliconym dla wszystkich Uczestników formularzu, przygotowanym przez Wykonawcę w formie online na stronie www.lekcjaofunduszach-zglosSzkole.pl
 3. Pomysł musi być przygotowany przez grupę uczniów, pod nadzorem/ z pomocą nauczyciela (grupa może liczyć do 3 uczniów). W przypadku, gdy w danej klasie pojawi się większa liczba grup uczniów, chętnych do wzięcia udziału w konkursie, nauczyciel samodzielnie zadecyduje o tym, który projekt zostanie ostatecznie zgłoszony do Konkursu „Start-up na 5-tkę”.
 4. Spośród wszystkich otrzymanych w okresie do 11 maja 2018 r. prac konkursowych, Wykonawca wyłoni maksymalnie 20 pomysłów, które w dalszej kolejności zostaną przesłane do oceny przez komisję konkursową (eksperci). Ocena zostanie dokonana na podstawie karty oceny (Załącznik nr 3). Jednocześnie Wykonawca będzie dążył do zachowania równej reprezentacji zgłoszeń z poszczególnych województw, chyba że liczba zgłoszeń na to nie pozwoli. Wówczas w miejsce danego województwa zostaną wybrane pomysły z pozostałych województw.
 5. Spośród 20 pomysłów, rekomendowanych do drugiego etapu oceny przez Wykonawcę, kapituła konkursowa wyłoni, zgodnie z kryteriami oceny (Załącznik nr 3), 5 finalistów (zespołów) Konkursu.
 6. Wyniki przeprowadzonej oceny zawartości zgłoszeń konkursowych, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Wykonawca powiadomi w sposób elektroniczny nauczycieli 5 zespołów z 5 szkół, których uczniowie przedstawili najlepsze pomysły na innowacyjny biznes, o wyborze ich projektów do udziału w finale konkursu.
 8. 5 zespołów finałowych otrzyma możliwość udziału w szkoleniu z wystąpień publicznych (jedno spotkanie w formie warsztatowej trwające 5 godzin lekcyjnych dla każdego zespołu). Szkolenie zostanie przeprowadzone na terenie szkoły danego zespołu lub w innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się w jaki sposób przykuć i utrzymać uwagę słuchaczy, jak prawidłowo zaprezentować własny pomysł, jak zakończyć wystąpienie, w jaki sposób odpowiadać na trudne pytania. A przede wszystkim – jak pokonać tremę i stres, by dobrze wypaść przed publicznością. Szkolenie poprowadzone zostanie przez wykwalifikowanego trenera w zakresie wystąpień publicznych.

§5 UDZIAŁ W EVENCIE „START-UP NA 5-TKĘ”:

 1. Finaliści wraz nauczycielami (jeden opiekun na zespół) wezmą udział w Evencie na terenie wybranego Parku Naukowo-Technologicznego, podczas którego zostanie wyłoniony laureat konkursu „Start-up na 5-tkę”.
 2. Finaliści mogą skorzystać z zakwaterowania w przeddzień Eventu w jednym ze wskazanych przez Wykonawcę hoteli (adres zostanie podany przez Wykonawcę w późniejszym terminie).
 3. Wykonawca pokryje koszt noclegu dla finalistów wyłącznie w przypadku, gdy liczba kilometrów związana z dojazdem danej grupy finałowej na miejsce noclegu, przekroczy 100 km.
 4. Wykonawca pokryje także koszty samego dojazdu wyłącznie do 50 zł brutto/osobę w jedną stronę w przypadku uczniów oraz do 100 zł brutto/osoba, w przypadku nauczyciela, na podstawie przedłożonych biletów/ rachunków/ ewidencji przebiegu pojazdu.
 5. Organizator oraz Wykonawca zastrzegają, iż Finaliści będący osobami pełnoletnimi ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń w hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za zachowanie i poczynione szkody osób niepełnoletnich odpowiada opiekun grupy/ nauczyciel.

§6 II ETAP KONKURSU „START-UP NA 5-TKĘ”:

 1. Finał konkursu „Start-up na 5-tkę”, będzie obejmował prezentację pomysłów na innowacyjny biznes przez uczniów każdej z 5 szkół. Prezentacja zostanie podzielona na dwie części:
  1. cześć I: przedstawienie pomysłu przez grupę – 10 minut
  2. część II: pytania komisji – 5 minut
 2. Przedstawienie pomysłu przez grupę, o którym mowa w punkcie 1, może mieć dowolną formę. Przy czym w przypadku prezentacji PPT należy ją wcześniej przekazać Wykonawcy celem zapewnienia prawidłowego wyświetlenia podczas oceny Komisji (wytyczne dotyczące formy przygotowania tej prezentacji zostaną przekazane zespołom konkursowym przez Wykonawcę po wyborze finałowych zespołów).
 3. Po prezentacji pomysłów komisja konkursowa dokona całościowej (zgłoszenie + prezentacja) oceny przedstawionych pomysłów i wyłoni zespół - laureatów pierwszego miejsca.

§7 NAGRODY:

 1. Nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca (dla wszystkich członków zwycięskiego zespołu) będą:
  1. nagrody materialne o wartości 750 zł;
  2. dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie.

 2. Wykonawca przewiduje również nagrody dla pozostałych członków 4 zespołów biorących udział w finale, w postaci:
  1. nagród materialnych o wartości 450 zł;
  2. dyplom wyróżnienia w konkursie.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.

§8 DANE OSOBOWE:

 1. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby Konkursu jest Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w szczególności w celu realizacji Konkursu „Start-up na 5-tkę”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania, a także wniesienia pisemnego umotywowania żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje osoby, której danej są przetwarzane. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu.
 2. Nadesłane dane osobowe na formularzach zgłoszeniowych oraz innych materiałach powstałych w wyniku przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane przez Wykonawcę w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z Konkursem.

§9 PRAWA AUTORSKIE ORAZ DEKLARACJA POUFNOŚCI:

 1. Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie jednocześnie deklarują, iż opisany pomysł na innowacyjny biznes jest w pełni ich autorskim pomysłem, jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, tj. nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny podmiot/y lub osobę/y, rozumiane jako osoby trzecie, a co za tym idzie – opisany w formularzu pomysł jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Wykonawca zastrzega, iż Uczestnikom, którzy przedstawili pomysł na innowacyjny biznes przysługuje wyłączne i niczym nieograniczone prawo do zgłoszonego pomysłu.
 3. Zastrzega się, że Organizator i/lub Wykonawca będzie przetwarzał całościowe dane i opisy pomysłów, a także przygotowane prezentacje multimedialne w celach sprawozdawczych projektu. W celach promocyjnych będą używane wybrane elementy prac konkursowych.
 4. Celem zabezpieczenia przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie złożonych pomysłów w ramach konkursu „Start-up na 5-tkę”, wszyscy pracownicy Organizatora, Wykonawcy oraz eksperci oceniający prace, którzy będą mieli wgląd w formularze zgłoszeniowe, a także uczestnicy eventu, będą zobowiązani do podpisania Deklaracji poufności.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wykonawca zastrzega, iż za bezpieczeństwo Uczestników w czasie podróży na miejsce Eventu , jak i w dniu samego Eventu odpowiada nauczyciel/opiekun grupy.
 2. Wszelkie pytania oraz uwagi należy kierować na adres biura projektu Wykonawcy Konkursu PRownia Sztuka Relacji s.c. ul. Składowa 10 lok. 125, 15-399 Białystok, kontakt[usun-to]@lekcjaofunduszach-zglosSzkole.pl
 3. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w regulaminie.
 4. Złożenie przez Uczestników podpisów na formularzu zgłoszeniowym jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Załączniki do Regulaminu Konkursu