1 DEFINICJE

 1. Akcja edukacyjna (inaczej „akcja”) pod nazwą Lekcja o Funduszach Europejskich V”, polegająca na przeprowadzeniu przez nauczycieli 45-minutowych lekcji, w oparciu o gotowy scenariusz oraz przy wykorzystaniu przekazanych przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych.
 2. Organizator  – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 3. Administrator danych osobowych:  – Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 4. Wykonawca – PRownia – Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska Anna Zakrzewska, z siedzibą przy ul. Składowa 10 lok. 125, 15-399 Białystok, odpowiedzialny za realizację akcji edukacyjnej oraz przetwarzanie powierzonych danych osobowych uczestników akcji.
 5. Biuro projektu: PRownia – Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Składowa 10 lok. 125, 15-399 Białystok.
 6. Lekcja – zajęcia, trwające 45 min. przeprowadzone w klasie zgłoszonej do udziału w akcji edukacyjnej, przez zgłoszonego nauczyciela szkoły podstawowej z terenu pięciu województw Polski Wschodniej na podstawie scenariusza lekcji oraz materiałów dodatkowych przekazanych przez Wykonawcę.
 7. Komiks – główny materiał dydaktyczny, w którym zostanie zawarte zadanie konkursowe. Komiks wraz z zadaniem konkursowym jest dostępny w formie papierowej oraz w formie audiobooka, dostosowany do osób z niepełnosprawnością wzrokową.
 8. Scenariusz lekcji oraz materiały dodatkowe – niezbędne informacje oraz narzędzia pracy dla nauczycieli do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.
 9. Obszar realizacji projektu – pięć województw Polski Wschodniej (województwo: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).
 10. Grupa docelowa – nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych (klasy 6 - 8),  zlokalizowanych w pięciu województwach Polski Wschodniej.
 11. Nauczyciel – nauczyciel szkoły podstawowej, prowadzący zajęcia w ramach akcji edukacyjnej.
 12. Uczestnicy – szkoły i nauczyciele biorący udział w akcji edukacyjnej.  
 13. Oddział (klasa) – pojedyncza klasa, złożona z uczniów danej szkoły podstawowej, w której przeprowadzona będzie lekcja.

 2 CELE AKCJI ORAZ TERMINY

 1. Cele akcji edukacyjnej:
  1. popularyzacja wiedzy na temat Funduszy Europejskich, Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) i innych programów operacyjnych 2014-2020, realizowanych w Polsce Wschodniej, wśród młodzieży klas 6 - 8 szkół podstawowych z Polski Wschodniej;
  2. promocja projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu z POPW i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013;
  3. zainspirowanie grupy docelowej do analizy zmian i korzyści, jakie przyniosła/przyniesie lokalnej lub ogólnopolskiej społeczności, realizacja w Polsce Wschodniej inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
 2. Czas trwania akcji:  04.09.2018 r. – 31.12.2018 r., w tym:
  1. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w akcji edukacyjnej: 04.09.2018 r. – 28.09.2018 r.;
  2. przeprowadzanie lekcji i przyjmowanie potwierdzeń udziału w akcji edukacyjnej: 15.10.2018 r. - 19.11.2018 r.;
  3. przeprowadzenie konkursu i przekazanie nagród dla nauczycieli i szkół biorących udział w akcji edukacyjnej: 15.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

 3 WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI

 1. Akcja edukacyjna skierowana jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy 6 - 8), zlokalizowanych na terenie pięciu województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. W ramach akcji edukacyjnej zakłada się udział 500 oddziałów (klas), po 100 oddziałów (klas) odpowiednio z każdego województwa objętego projektem. W jednej szkole lekcje mogą odbyć się w maksymalnie dwóch oddziałach (klasach).
 2. Akcja edukacyjna jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla których Wykonawca dostosował sposób uczestnictwa w zadaniach konkursowych oraz edukacyjnych. Zadanie konkursowe umieszczone w głównym materiale dydaktycznym (komiks) jest przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami (audiobook).
 3. Warunkiem koniecznym udziału w akcji edukacyjnej jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie: www.lekcjaofunduszach-zglosszkole.pl oraz przesłanie w formie skanu - wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (generowanego automatycznie przy zgłoszeniu online), podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania danej szkoły oraz nauczyciela zgłaszającego się do akcji, na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@lekcjaofunduszach-zglosszkole.pl w nieprzekraczanym  terminie do 27.09.2018 r. Uczestnicy akcji są również zobowiązani do przesłania Wykonawcy wszelkich wymaganych dokumentów określonych w dalszej części Regulaminu (ankiety oceny, potwierdzenia, itp.).
 4. O przyjęciu szkoły do akcji edukacyjnej decyduje kolejność zgłoszenia wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów w formie skanu, o których mowa w pkt. 3.
 5. Potwierdzeniem przyjęcia szkoły do akcji edukacyjnej będzie wiadomość e-mail przekazana przez Wykonawcę na dane kontaktowe szkoły i nauczyciela, wskazane w procesie rejestracji.
 6. Nauczyciel zgłaszając się do projektu zobowiązuje się do przeprowadzenia jednej bądź dwóch godzin lekcji (każda 45 min). Każda lekcja musi odbyć się z inną grupą uczniów (klasą).  Liczba zakładanych do przeprowadzenia lekcji musi być wskazana na etapie zgłoszenia do akcji edukacyjnej.
 7. Wykonawca przekaże każdej szkole zakwalifikowanej do udziału w akcji edukacyjnej nieodpłatnie materiały edukacyjne (m.in. scenariusz lekcji, komiksy, ćwiczenia, nagrody dla uczniów, ankiety ewaluacyjne) potrzebne do przeprowadzenia lekcji i wzięcia udziału w akcji edukacyjnej.
 8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, w przypadku, gdy do akcji edukacyjnej zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba oddziałów (klas).
 9. Szkoła, przystępując do udziału w akcji edukacyjnej, odpowiada za jej realizację na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. Szkoła zobowiązana jest:
  1. udostępnić bezpłatnie infrastrukturę szkoły niezbędną do przeprowadzenia lekcji organizowanych w ramach akcji edukacyjnej, w tym sprzętu umożliwiającego wyświetlenie filmu z dźwiękiem (telewizor, projektor, ekran/ tablica multimedialna) oraz sprzętu umożliwiającego odtworzenie nagrania dźwiękowego;
  2. wyznaczyć nauczyciela/nauczycieli do kontaktu z Wykonawcą;
  3. zorganizować lekcję w grupie uczniów, o wieku określonym przez Wykonawcę (klasy 6 - 8), prowadzoną przez wyznaczonego nauczyciela szkoły, zgodnie ze scenariuszem przekazanym przez Wykonawcę oraz zapewnić opiekę i bezpieczeństwo uczniom podczas realizacji lekcji;
  4. przekazać upominki dostarczone przez Wykonawcę wszystkim uczniom biorącym udział w lekcji, a także nagród uczniom, którzy zwyciężą w konkursie przeprowadzonym w ramach lekcji na podstawie scenariusza;
  5. nauczyciel prowadzący lekcję jest zobowiązany przesłać potwierdzenie realizacji lekcji (Załącznik nr 2) wraz z ankietą oceny lekcji (w formie skanu podpisanego dokumentu zgodnie z dokumentami przekazanymi przez Wykonawcę), niezwłocznie po jej przeprowadzeniu, nie później niż do 19.11.2018 r.; przesłanie potwierdzenia oraz ankiety oceny, a także testów wiedzy wśród uczniów (na wniosek Wykonawcy) jest warunkiem koniecznym do udziału w losowaniu nagród dla nauczycieli i szkół;
  6. na prośbę Wykonawcy przeprowadzić testy wiedzy na potrzeby badania ewaluacyjnego wśród uczniów biorących udział w akcji edukacyjnej oraz odesłać wypełnione dokumenty na adres biura projektu: PRownia – Sztuka Relacji s.c., ul. Składowa 10 lok. 125, 15-399 Białystok, w nieprzekraczalnym terminie do 19.11.2018 r.
 11. Na bazie pozyskanej podczas lekcji wiedzy, oddział (klasa) we współpracy z nauczycielem może wypracować dodatkowy materiał np.: w postaci dokumentacji fotograficznej przebiegu lekcji (przy czym rozmiar pojedynczego zdjęcia nie powinien przekraczać 500 KB), krótkich wypracowań uczniów nawiązujących do tematu lekcji lub inny dodatkowy materiał stanowiący wartość dodaną przedsięwzięcia. Nie jest to element obligatoryjny i jest uzależniony od decyzji nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 12. Dodatkowe, fakultatywne materiały, o których mowa w pkt. 11 należy przesłać w   terminie do 19.11.2018 r. na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@lekcjaofunduszach-zglosszkole.pl.Do zgłoszonych prac należy dołączyć oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi nieodpłatnej nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów (Załącznik nr 5 do Regulaminu). Wybrane materiały zostaną opublikowane na stronie akcji edukacyjnej: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nagrody dla uczniów.
  1. W każdym oddziale (klasie) nagrodzeni zostaną przez nauczyciela trzej uczniowie, którzy najszybciej prawidłowo rozwiążą specjalnie przygotowane zadanie.
  2. Do wygrania są 3 nagrody rzeczowe za zajęcie odpowiednio: pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w postaci:

   I miejsce: karta podarunkowa do sieci salonów Empik o wartości 40 zł

   II miejsce: karta podarunkowa do sieci salonów Empik o wartości 30 zł

   III miejsce: karta podarunkowa do sieci salonów Empik o wartości 30 zł

  3. Nauczyciel uczestniczący w akcji, otrzymując materiały edukacyjne od Wykonawcy, zobowiązany jest do przekazania uczniom nagród w całości.
 2. Nagrody dla nauczycieli i szkół
  1. Każdy nauczyciel oraz szkoła, którą reprezentuje, po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym dokumencie (zgodnie z zapisami par. 3), może wziąć udział w konkursie na najciekawsze hasło promujące Fundusze Europejskie. Hasło powinno mieć formę zwięzłego zdania (maksymalnie do 200 znaków ze spacjami), niosącego przesłanie Funduszy Europejskich (dotyczące celów w jakich są przyznawane FE). Może odwoływać się do emocji, zwracać uwagę i ułatwiać zapamiętanie przez stosowanie rymów, wieloznaczności czy humoru.
  2. Hasło konkursowe należy wpisać w dedykowanym miejscu w ankiecie oceny lekcji, do wypełnienia której zobowiązany będzie każdy nauczyciel po przeprowadzeniu zajęć w terminie do 19.11.2018 r. Ankieta oceny lekcji zostanie przekazana każdemu nauczycielowi drogą elektroniczną.
  3. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, zostaną zdyskwalifikowane przez Wykonawcę.
  4. Nadsyłając hasło konkursowe, Uczestnik zaświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.
  5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Wykonawca powoła komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wejdzie 2 przedstawicieli Wykonawcy i 2 przedstawicieli Organizatora. Nagroda zostanie przyznana 25 autorom najwyżej ocenionych haseł konkursowych (po 5 nauczycieli i reprezentowanych przez nich szkół z każdego z 5 woj. Polski Wschodniej).
  6. Komisja będzie oceniać hasło według poniższych kryteriów: a) oryginalność b) pozytywny wydźwięk przekazu c) zgodność z tematyką Funduszy Europejskich d) łatwość zapamiętania. Dla każdego kryterium każdy z członków komisji przyzna ocenę wg skali 0 - 5, gdzie „0” oznacza „zupełnie nie spełnia wymagań” a „5” oznacza „doskonale spełnia wymagania”.
  7. Jeden nauczyciel może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, podając jedno hasło konkursowe, może również tylko jednokrotnie wygrać nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu.
  8. W konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Wykonawcy do 19 listopada 2018 r.
  9. Nagrody w konkursie:

   Nagrodami dla nauczycieli są czytniki e-booków, o wartości  450,00 zł.

   Nagrodami dla szkół są tablice interaktywne, o wartości 2500,00 zł.

  10. O zwycięstwie w konkursie nauczyciele i szkoły zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. Wyniki konkursu będą również udostępnione na stronie internetowej akcji: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.
  11. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w terminie do 31.12.2018 r.
  12. Dodatkowo każdy nauczyciel, który prześle formularz potwierdzenia przeprowadzenia lekcji, otrzyma dyplom za udział w akcji. Dyplom zostanie przesłany pocztą, w terminie do 12.2018 r.
  13. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.
 3. Organizator oświadcza, że nagroda przyznana dla jednego ucznia oraz nauczyciela nie przekroczy kwoty 2000,00 PLN, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Nagrody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a w szczególności w celu realizacji akcji edukacyjnej pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich V”, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich V” (w tym kontaktowania się z Uczestnikami) (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z akcją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na  podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji akcji edukacyjnej oraz udzielonej zgody.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do dnia określonego w art. 140 Rozporządzenie 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych Organizatora pod adresem ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres mailowy: IOD@miir.gov.pl.

6 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik akcji edukacyjnej przesyłając materiały dodatkowe, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz hasło konkursowe, o którym mowa w par. 4 pkt. 2, oświadcza i zapewnia, że:
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanych materiałów dodatkowych i hasła konkursowego;
  2. udziela Organizatorowi nieodpłatnej nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie z materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz 4 pkt. 2, będących utworami;
  3. przekazanie oraz korzystanie z materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz 4 pkt. 2, przez Organizatora w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich;
  4. w przypadku wystąpienia wobec Organizatora lub Wykonawcy przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich do materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz 4 pkt. 2, Uczestnik akcji pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób;
  5. uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach/filmach do wykorzystania ich wizerunków.
 2. Za niepełnoletniego ucznia oświadczenie, o którym mowa w par. 6, składa rodzic lub prawny opiekun zgodnie z Załącznikiem nr 3.
 3. Organizator i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w akcji jest bezpłatny.
 2. Uczestnik zgłaszający się do akcji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na oficjalny adres akcji: kontakt@lekcjaofunduszach-zglosszkole.pl lub telefonicznie do biura projektu – nr tel.: 515 374 091.
 4. Elektroniczna wersja materiałów dotyczących akcji dostępna będzie na stronie: https://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.
 5. Regulamin przygotowano również w wersji audio, dla osób posiadających niepełnosprawność wzrokową.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie oraz jego załącznikach. O ewentualnych zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Zmiany te zostaną również podane do wiadomości na stronie https://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 8. Akcja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Wschodnia.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
 2. Załącznik nr 2 Formularz potwierdzający przeprowadzenie zajęć
 3. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
 4. Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o prawach autorskich